Skip to content

Regulamin

Regulamin

„Siedlisko Artystyczne Pod Akacjami” – REGULAMIN GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO

1.    Przebywanie w „Siedlisku Artystycznym Pod Akacjami” zobowiązuje do zachowywania się w sposób

niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania regulaminu.

2.    Dzieci do lat 14 przebywają na terenie „Siedliska Artystycznego Pod Akacjami” tylko pod opieką dorosłych.

3.    Osoby przebywające w domu obowiązuje meldunek. Zameldować należy się w dniu przyjazdu.

4.    Dokonując rezerwacji należy wpłacić 1/3 kosztów pobytu. Kwota ta stanowi przedpłatę, która
ulega przepadkowi w przypadku rezygnacji z przyjazdu. Pozostałą część opłaty należy uiścić
w dniu przyjazdu.

5.    Parkowanie pojazdów może nastąpić w miejscach wskazanych przez gospodarzy.

6.    Palenie tytoniu zabronione jest na terenie całego domu z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych –
na zewnątrz   budynku.

7.    Przebywanie psów i innych zwierząt na terenie domu jest zabronione.

8.    Zabrania się korzystania ze sprzętów, mebli, wyposażenia i innych rzeczy niezgodnie z ich przeznaczeniem.
Za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia pobierana będzie opłata stosowna do poniesionej szkody. Osoby
dewastujące budynek, jego otoczenie i wyposażenie ponoszą odpowiedzialność materialną za
wyrządzone szkody.

9.    Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie
gospodarstwa oraz za pozostawiony środek lokomocji (samochód, rower…).

10.  Na terenie „Siedliska Artystycznego Pod Akacjami” obowiązuje:

  • doba hotelowa – od godziny 12:00 do 10:00 dnia następnego,
  • cisza nocna – od godziny 22:00 do 7:00 dnia następnego.

11.  Osobom przebywającym na terenie „Siedliska Artystycznego Pod Akacjami” nie wolno:

  • rozpalać ognisk poza miejscem do tego wyznaczonym,
  • zaśmiecać i zanieczyszczać terenu gospodarstwa,
  • zakłócać wypoczynku innych osób (zbyt głośne słuchanie muzyki itp.).

12.  Przed opuszczeniem pokoju należy uprzątnąć zajmowane przez siebie miejsce, śmieci wynieść do pojemnika
na odpady.